مقدمه فلسفه وجودهستی
نگاه فلسفی من به زمین وبشرچنان ریزاست.که بشرراخوردوخاک شیروپودرش راروی کره ی زمین پخش خواهم کرد.ودوباره به وجودخواهم اورد.وبه یک به یک ادم ها خواهم گفت:که ازذرات کدام خاک وگیاه وچه ویتامین وپرتئینی چه مولکول واتمی یاکدام ویتامینی ازکجای زمین رابا وسیله های مختلف جذب کرده اند.تایک نویسنده کل تئوری های علمی ودینی رابه هم بریزد.به بشرخواهم گفت:که مادروپدرهرفرد چه موادمغذی جذب کرده اندتا اوبه وجودامده است؟واگرچیزی غیرازان می خورد.اوهرگزنبود.این نسخه فلسفی درازبرای همه هست.وتک به تک ما اگراسپرم وتخمک به وجوداورنده مان جفت گیری نکرده بودند.وجودنداشتیم.
وهمین طوربه همه ازاول سلام خواهم کردوخواهم گفت سلام خوش شانس ترین ها.خوش شانس ترین ژن ها لازم است بدانیدخواهروبرادران زیادی ازهرکداممان هرگز به وجودنیامده اند.
به قرن بیست ویکم خواهم امد.که همانا بایداعتراف کنم.قرن میلیونم است.که ماحساب ان رانداریم.ویک سلام وعرض اندامی کنیم.به روحانی ،ترامپ وهمه ی رئیس جمهورهای وقت این قرن منحوس واعتراف کنیم .که دلم می خواهدان کناری هایشان جفت گیری کرده بود.تا این افرادبه وجودنمی امدند.هرچندکه ازسیاسیون می ترسم وممکن است این دنیازده های سبک مغزسرم رابه باددهند.اما باورکنید.سیاست غلط ترین علم است.وبه گمانم ازدعوای دوخانواده درقرن یکم الگوبرداری شده است.واین دعوا تا به امروزطول کشیده که گاهی ازدرگیری لفظی وغیبت وتهمت به یکدیگربه درگیری فیزیکی کشیده شده است.سیاسیون درواقع محافظ بدترین ویژگی های بشرندوهیچ گاه به صلح فکرنکرده اند.همیشه به جنگ فکرمی کنند.وجنگشان برسراین است.که طرف مقابلشان صلح رانمی پذیرد.اطرافیان راتحریک به جنگ با طرف مقابل می کنند.تا اوصلح رابپذیرد.سیاسیون هرگزفکرنکرده اند……درادامه بخوانید…..
مرضیه خوبیاری