درنویسندگی نیازی نیست ملاحظه کارباشیدنیازی نیست.چیزخاصی ننویسیدچون فکرمیکنیدشایدکسی به شما برچسب بزند.یا فکرکنیداگرکمی تجربه قاطی نوشته هایتان کنید دیگران رازهایتان رامی فهمند.اولا که ما نویسنده ها راز خاصی نداریم.چیزی هم اگروجودداشته باشد مربوط به ما نیست.ثانیا هیچ کس دربین چرندیات شما دنبال شناختن شما نمی گردد .نوشته های ما ترکیبی ازخیالات مشاهدات تجربیات خودودیگران است .که هرکدامش را درجایی متفاوت به کارمی بریم.بدون هیچ ترسی.نویسنده اگرجسورباشد بهترین می شود.درنوشتن جسورانه رفتارکنید.
مرضیه خوبیاری.