درطی جلسات اول هیچ اشنایی با محتوا نداشتم .هرچند که حتی خودم سالها حرفه شریف معلمی را داشتم.اما دانشم دراین زمینه درحداقل بود.درجلسات اول که استاد به ما تکلیف روزانه دادند.من جزو انهایی بودم .که تکلیفم راانجام نداده بودم.چون دقیقا متوجه نشده بودم .چه می خواهم.یک هفته گذشت ومن همچنان یا تکلیفی نداشتم یا تکلیف ضعیفی داشتم.دریک روز بارها وبارها وبارها شروع کردم.به گوش دادن به ویس های استادکلانتری بارها وبارها تکالیف انجام شده دیگران را خواندم.بعد متوجه شدم.که چون هدف ندارم.نمی توانسته ام .تکلیفی ارائه کنم.ازلوازم التحریر سرکوچه یک دفترچه تهیه کردم.دوروز سایت ها وکوچه های اینترنت راسگ دو زدم .تا توانستم .اهدافم رابه طورواضح با انچه ذاتا می خواستم مچ کنم.واین صفحه را نوشتم.